Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su MOG slapukų politika. Daugiau informacijos

DARBŲ SAUGOS MOKYMAI

LR įstatymų nustatyta tvarka kiekvienas darbdavys, dar besiruošiantis pradėti vykdyti veiklą, kurti įmonę, privalo pasiruošti ir išklausyti reikiamus darbų saugos mokymus. Darbų saugos mokymai reikalinga tam, kad visi dirbantys būtų apsaugoti ir žinotų, kaip tinkamai atlikti savo darbą saugiai. Žinodami rinkos poreikį, organizuojame šiuos mokymus darbdaviams ir darbuotojams darbų saugos tema: darbų saugos ir sveikatos mokymai, skirti įvairioms ekonominės rūšies mokymams, priešgaisrinės saugos, pirmosios pagalbos mokymai ir kt.


DARBŲ SAUGA - MOKYMAI DARBDAVIAMS

Darbų saugos ir sveikatos mokymai skirti darbdaviui ir/ar darbdavį atstovaujančiam asmeniui. Mokymo programos tikslas – supažindinti darbdavius su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie, prieš pradedant vykdyti įmonės veiklą ar teikti paslaugas, sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Asmenys, baigę darbų saugos ir sveikatos mokymų programą, turės prievolę toliau tikrintis žinias darbų saugos ir sveikatos klausimais Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI).

KAM SKIRTI DARBŲ SAUGOS IR SVEIKATOS MOKYMAI?

Darbų saugos ir sveikatos mokymai skirti:
 • Įmonių, įstaigų ar kitų organizacinių struktūrų vadovams;
 • Įmonių, įstaigų ar kitų organizacinių struktūrų vadovams, kurių padaliniai yra įkurti kitoje teritorijoje nei pagrindinė įmonė, įstaiga ar kt. struktūrinė organizacija

MOKYMŲ TRUKMĖ

Darbų saugos ir sveikatos mokymai trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai skirti darbuotojams, dirbantiems visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse. Mokymo programos tikslas – asmenims, siekiantiems dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistais visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, baigusiems mokymą atitikti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytus reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis žinias iš darbuotojų saugos ir sveikatos srities Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI).

Sėkmingai baigus darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymus bei išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, taip pat, būnant darbdaviu ar jo įgaliotu asmeniu, teisės aktų nustatytais atvejais darbų saugos specialistas gali vykdyti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto mokymai visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse trunka 40 val.

REIKALAVIMAI

Minimalus būtinas išsilavinimas – aukštasis. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai skirti darbdaviui ir/ar darbdavį atstovaujančiam asmeniui, dirbantiems visų ekonominės veiklos grupių įmonėse. Mokymo programos tikslas – darbdavius supažindinti su bendrosiomis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, įgytų gebėjimų vykdyti funkcijas, nustatytas Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdiniuose nuostatuose ir patys atliktų darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse.

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai orientuoti į tikslinę grupę, kurią sudaro įmonių vadovai, ketinantys mažose įmonėse, vykdančiose veiklą, nurodytą Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdinių nuostatų 1–3 prieduose, kai įmonės darbuotojų skaičius neviršija šių nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyto darbuotojų skaičiaus (priklausomai nuo ekonominės veiklos – iki 9, 19 ar 49 darbuotojų), patys atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.

Asmenims, baigusiems mokymo programą, suteikiama teisė tikrintis darbuotojų saugos ir sveikatos žinias Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI). Išlaikius šių žinių tikrinimo testą VDI, įgyjama teisė atlikti darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių mažose įmonėse.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai trunka 40 val.

REIKALAVIMAI

Minimalus būtinas išsilavinimas – aukštasis.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Priešgaisrinės saugos mokymai – tai darbdaviui ir/ar darbdaviui atstovaujančiam asmeniui, skirti mokymai. Programa skirta supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Sėkmingai išklausius priešgaisrinės saugos mokymus, bus laikomas egzaminas. Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Priešgaisrinės saugos mokymai trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Minimalus būtinas išsilavinimas – ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Padalinio vadovo mokymai skirti visiems padalinių vadovams. Padalinio vadovo mokymo programa skirta supažindinti padalinių vadovus su bendromis darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų nuostatomis ir reikalavimais, kad jie sugebėtų sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

Padalinio vadovo mokymai turi būti ne tik išklausyti, bet būtinas mokymo programos egzaminas. Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas su įrašu „gali dirbti padalinio vadovu“.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Padalinio vadovo mokymai trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Minimalus būtinas išsilavinimas – ne žemesnis nei vidurinis išsilavinimas

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Aukštalipių kursai – tai mokymai vadovams, kurie organizuoja darbus dideliame aukštyje. Šie aukštalipio kursai skirti paruošti aukštalipio darbų vadovą, išmanantį aukštalipio darbų ypatumus, mokantį organizuoti saugius aukštalipio darbus, žinantį saugaus darbo aukštyje organizavimo principus, t.y. kolektyvinės ir asmeninės apsauginės priemonės ir įranga nuo kritimo iš aukščio.

KURSŲ TRUKMĖ

Aukštalipių kursai vadovams trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys aukštesnįjį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Grunto kasimo ir tvirtinimo kursai skirti vadovams. Jie supažindinami su saugiu grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitais darbais iškasose ir pylimuose. Mokymosi metu vadovai įgis būtinų žinių apie grunto kasimo, iškasų bei pylimo tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose bei mokės tinkamai ir saugiai organizuoti visus grunto kasimo ir tvirtinimo bei kitus su šia sritimi susijusius darbus.

KURSŲ TRUKMĖ

Grunto kasimo ir tvirtinimo kursai vadovams trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys, turintys aukštesnįjį technologijos mokslų srities išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Turizmo renginių vadovų mokymo saugos ir sveikatos klausimais neformaliojo mokymo programa

Darbų saugos ir sveikatos mokymai turizmo renginių vadovams. Šių mokymų programa parengta darbų saugos ir sveikatos klausimais, pritaikytais neformaliojo mokymo turiniui. Pagrindinis mokymo programos tikslas – paruošti kvalifikuotus turizmo renginių darbuotojus, kurie užtikrins dalyvaujančių renginiuose saugumą.

Darbų saugos ir sveikatos mokymai turizmo renginių vadovams yra skirti:

 • švietimo įstaigų darbuotojams,
 • pedagogams,
 • vaikų darželių auklėtojoms,
 • asmenims, organizuojantiems renginius

Darbų saugos ir sveikatos mokymai parengti vadovaujantis Vaikų turizmo renginių aprašu, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-330.

KURSŲ TRUKMĖ

Darbų saugos ir sveikatos mokymai turizmo renginių vadovams trunka 8 val.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Miško ruošos darbų mokymai vadovams – tai mokymai skirti  pavojingų darbų vadovams, kurie kasdien susiduria su didele nelaimingų nutikimų rizika. Miško darbai yra vertinami, kaip itin pavojingi ir sudėtingi darbai. Miško darbų vadovams būtina darbų sauga ir tinkamas žinių įsisavinimas bei suvokimas darbų saugos taisyklių. Nes tik geras pasirengimas gali padėti išvengti nelaimingų atsitikimų darbe.

Miško ruošos darbų mokymai vadovams parengti pagal Miško darbų saugos taisykles. Sėkmingai baigus šiuos mokymus, vadovai mokės tinkamai ir saugiai organizuoti miško ruošos darbus ir tokiems darbams vadovauti.

KURSŲ TRUKMĖ

Miško ruošos darbų mokymai vadovams trunka 34 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys aukštesnįjį techninį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Mūsų organizuojami medžių genėjimo kursai – tai augančių medžių ir krūmų genėjimo bei jų atnaujinimo urbanizuotose teritorijose pagrindai darbų vadovams. Medžių genėjimo kursai yra naudingi vadovams, nes jie padeda parengti specialistą, kuris, turėdamas reikalingų žinių, efektyviau galės organizuoti ir vadovauti augančių medžių ir krūmų genėjimo bei atnaujinimo urbanizuotose teritorijose darbams. Kursų programa parengta taip, kad vadovas įgytų reikiamas kompetencijas saugiai vadovauti ir organizuoti medžių genėjimo darbams.

KURSŲ TRUKMĖ

Medžių genėjimo kursai vadovams trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys,  turintys aukštąjį universitetinį ar aukštąjį neuniversitetinį (ar jam prilygstantį) išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

DARBŲ SAUGA - MOKYMAI DARBUOTOJAMS

Higienos įgūdžių kursai yra skirti asmenims, dirbantiems su maistu, nuodingosiomis medžiagomis, švietimo bei ugdymo įstaigose, teikiantiems apgyvendinimo paslaugas ir kt. paslaugas, kurias tiekiant darbuotojai privalo išmanyti saugaus darbo įgūdžių bei higienos reikalavimus. Neužtenka tiesiog pasiskaityti higienos reikalavimus ar tiesiog būti išklausius kursus higienos tema. Higienos įgūdžių kursai pagal LR įstatymus yra privalomi organizacijoms, teikiančioms paslaugas švietimo įstaigose, stacionaruose ir/ar kitose socialinės globos įstaigose bei visiems darbuotojams, kurių darbas susijęs su įvairiomis situacijomis, kuriose higienos įgūdžių ir žinių trūkumas gali sukelti sveikatos sutrikimus. Mūsų organizuojami būtinieji higienos įgūdžių kursai parengti taip, kad darbuotojai būtų supažindinti su visa LR įstatymuose numatyta informacija, kuri yra būtina saugiam darbui ir kasdienei profilaktikai. Mokymus veda savo srities profesionalai. Siekiame, kad mūsų organizuojami higienos įgūdžių kursai būtų įdomūs ir naudingi.

KAM BŪTINI HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ KURSAI?

Higienos įgūdžių kursai yra privalomi:

 • švietimo įstaigų (vykdančių formalųjį ir (ar) neformalųjį asmenų iki 18 metų ugdymą) darbuotojams:
  • pedagogams,
  • auklėtojų padėjėjams,
  • socialiniams darbuotojams,
  • socialiniams pedagogams,
  • individualios priežiūros personalo darbuotojams,
  • valytojams;
 • suaugusiųjų asmenų stacionaruose ar kitose socialinės globos įstaigose dirbantiems:
  • socialiniams darbuotojams,
  • individualios priežiūros personalui,
  • valytojams,
 • paslaugas teikiančių subjektų (kosmetikos gaminius gaminantys, grožio, soliariumų, sporto klubų, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, šarvojimo ir paruošimo, vaikų žaidimų patalpų, medicinines atliekas tvarkančių, skalbyklų, laisvės atėmimo vietų, policijos areštinių darbuotojai, valytojai) darbuotojams.

Išklausius higienos kursus ir išlaikius testą, privalomųjų higienos įgūdžių pažymėjimai išduodami neterminuotam laikotarpiui. Jau dirbantys darbuotojai ir turintys terminuotus privalomų higienos įgūdžių pažymėjimus, pasibaigus pažymėjimų galiojimo terminui, turi iš naujo išklausyti privalomąjį higienos įgūdžių kursą, atsižvelgiant į profesiją ir veiklos sritį.

PASTABA: Darbuotojams, dirbantiems su maistu, higienos įgūdžių kursai privalo būti išklausomi, kas 2 veiklos metus. MOKYMŲ TRUKMĖ

Higienos įgūdžių kursai trunka 6 val.

Pastaba: higienos įgūdžių kursai asmenims, dirbantiems su nuodingomis medžiagomis, trunka 28 val.

REIKALAVIMAI

Nėra jokių išankstinių reikalavimų, norintiems išklausyti higienos įgūdžių kursus. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Pirmosios pagalbos kursai yra svarbi ne tik tam tikrų sričių darbuotojams, bet ir kiekvieno mūsų pareiga žinoti ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam. Kursų tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir laiku suteikti jam pirmąją pagalbą. Pirmosios pagalbos kursai vykdomi pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą. Išklausius kursus ir išlaikius egzaminą, išduodamas nustatytos formos pirmosios pagalbos pažymėjimas.

KAM PRIVALOMI PIRMOSIOS PAGALBOS KURSAI?

Pirmosios pagalbos kursai yra būtini darbuotojams, kurie pradeda dirbti ir vėliau kas 5 metai privalo išklausyti pakartotinius pirmosios pagalbos kursus:

 • švietimo įstaigų (vykdančių formalųjį ir (ar) neformalųjį asmenų iki 18 metų ugdymą) darbuotojai:
  • pedagogai,
  • auklėtojų padėjėjai,
  • socialiniai darbuotojai,
  • socialiniai pedagogai,
  • individualios priežiūros personalas;
  • valytojams;
 • suaugusiųjų asmenų stacionaruose ar kitose socialinės globos įstaigose dirbantys darbuotojai:
  • socialiniai darbuotojai,
  • individualios priežiūros personalas;
 • paslaugas teikiančių subjektų (kosmetikos gaminius gaminantys, grožio, soliariumų, sporto klubų, apgyvendinimo, vaikų žaidimų patalpų) darbuotojai,
 • įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje),
 • visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus,
 • apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai,
 • tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai,
 • darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis, 
 • visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones,
 • ryšių objektus valdantys darbuotojai,
 • kelių priežiūros darbuotojai, 
 • AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai,
 • keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai).

PASTABA: Laisvės atėmimo vietų ir policijos areštinių darbuotojai privalomuosius pirmosios pagalbos kursus privalo išklausyti tik prieš pradėdami dirbti.

Pirmosios pagalbos įgūdžių kursų trukmė priklauso nuo darbo srities. Todėl mokymų trukmė gali būti nuo 6 iki 40 val.

REIKALAVIMAI

Nėra jokių išankstinių reikalavimų, norintiems išklausyti kursus.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Priešgaisrinės saugos mokymai skirti darbuotojams - valstybės tarnautojams. Priešgaisrinės saugos mokymo paskirtis – supažindinti darbuotojus (valstybės tarnautojus) su galimomis gaisrų kilimo priežastimis, pagrindiniais priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais objektui ir atskiriems darbo barams, gaisrine įranga, darbuotojų (valstybės tarnautojų) teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.

Priešgaisrinės saugos mokymai turi būti ne tik išklausyti, bet būtinas priešgaisrinės saugos egzaminas. Išlaikiusiems egzaminą, išduodamas nustatytos formos pažymėjimas.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Priešgaisrinės saugos mokymai darbuotojams trunka 3 val.

REIKALAVIMAI

Nėra jokių išankstinių reikalavimų, norintiems išklausyti kursus. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Medžių, krūmų ir šakų pjovėjas savo darbe susiduria su nemažai nekontroliuojamų ir rizikingų situacijų. Norint sumažinti pavojų riziką, būtini darbų saugos ir sveikatos mokymai. Mokymų tikslas yra parengti darbuotoją kvalifikuotai ir saugiai pjauti medžius ir krūmus pjūklu, krūmapjove, genėti šakas pjūklu arba šakų genėtuvu. Visi minėti darbai dirbami apsaugos zonose.

Mokymų metu nagrinėjami pagrindiniai medžių leidimo ir šakų genėjimo technologiniai ir saugaus darbo reikalavimai, susipažįstama su pjūklo konstrukcija ir eksploatacija bei priešgaisrinės saugos nuostatomis. Taip pat mokomasi saugiai organizuoti medžio leidimo veiksmą.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas darbų saugos ir sveikatos pažymėjimas su įrašu: geba dirbti medžių, krūmų, šakų pjovėju apsaugos zonose.

PASTABA: Pažymėjimas galioja 5 metus.

KURSŲ TRUKMĖ

Darbų saugos ir sveikatos kursai darbuotojams medžių, krūmų ir šakų pjovėjo apsaugos zonose tema trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Krovinių tvarkymas rankomis – tai sudėtingas, didelės rizikos darbas. Norint išvengti nemalonių ir skaudžių situacijų darbe, būtini krovinių tvarkymo rankomis darbų saugos ir sveikatos kursai. Mokymo programos tikslas supažindinti darbuotoją su bendraisiais krovinių tvarkymo reikalavimas: darbų planavimas, organizavimas ir atlikimas, darbuotojų sauga ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis ir kitais krovinių tvarkymo rankomis ypatumais.

Sėkmingai baigus mokymus išduodamas darbų saugos ir sveikatos pažymėjimas su įrašu: geba tvarkyti krovinius rankomis.

KURSŲ TRUKMĖ

Darbų saugos ir sveikatos kursai darbuotojams krovinių tvarkymo rankomis tema trunka 7 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Darbų saugos ir sveikatos mokymai dirbantiems su cheminėmis medžiagomis – tai mokymai, kurių metu aptariami darbų saugos reikalavimai ir sveikatos klausimai. Šios žinios yra privalomos dirbant su cheminėmis medžiagomis. Po kursų darbuotojai įgyja reikiamų žinių ir įgūdžių, kurie padės sumažinti nelaimingų atsitikimų darbe riziką.

Baigus mokymus, išduodamas darbų saugos ir sveikatos pažymėjimas su įrašu: apmokytas dirbti su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais.

KURSŲ TRUKMĖ

Darbų saugos ir sveikatos mokymai dirbantiems su cheminėmis medžiagomis trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys, turintys vidurinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Aukštalipių kursai – tai mokymai darbuotojams, atliekantiems darbus dideliame aukštyje. Aukštalipių kursai skirti supažindinti būsimus darbuotojus su pavojais vykdant darbus aukštyje, saugaus darbo aukštyje organizavimo principais, reikalingomis priemonėmis darbų bei dirbančiųjų saugumui užtikrinti, saugaus darbo atlikimo taisyklėmis. Aukštalipis turi išmanyti alpinizmo srities ypatumus ir taisykles atliekant darbus ant laikinų bei nestabilių konstrukcijų (paviršių). Visas šios temos išsamiai nagrinėjamos, aptariamos ir išanalizuojamos kursų metu.

KURSŲ TRUKMĖ

Aukštalipių kursai darbuotojams trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Grunto kasimo ir tvirtinimo mokymai skirti kvalifikuotiems darbuotojams. Jie supažindinami su saugiais grunto kasimo, iškasų bei pylimų tvirtinimo ir kitais darbais iškasose ir pylimuose. Mokymosi metu darbuotojai įgis būtinų žinių grunto kasimo, iškasų bei pylimo tvirtinimo ir kitų darbų iškasose ir pylimuose saugiam atlikimui.

KURSŲ TRUKMĖ

Grunto kasimo ir tvirtinimo mokymai darbuotojams trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Stropuotojas dar dažnai vadinamas krovinių kabinėtojas – tai darbuotojas, prikabinantis sunkius krovinius prie krano. Dirbant tokį darbą, didelė rizika susižaloti. Stropuotojo kursai skirti krovinių kabinėtojams, darbininkams, kurie naudoja kėlimo kranus kroviniams kelti, geba savarankiškai kabinti, prižiūrėti krovinių pernešimą kranais, tinkamai perduoti signalus kranininkams, atlikti saugius krovos darbus, mokėti vertinti rizikos veiksnius krano darbo zonoje.

Stropuotojo darbas yra itin atsakingas ir pavojingas, todėl būtini stropuotojo kursai, kurių metu bus įgyjamos ne tik teorinės žinios darbų saugos tema, bet ir daug praktinės patirties bus suteikiama per analizuojamas įvairias ir tendencingai pasitaikančias pavojingas situacijas.

KURSŲ TRUKMĖ

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

Stropuotojo kursai trunka 64 val.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Medkirčio kursai suteikia galimybę geriau pasiruošti medkirčio profesijai. Po mokymų darbuotojas pagilins žinias miško priežiūros, miško kirtimo darbų organizavimo klausimais. Darbuotojas įgis žinių kaip saugiai pjauti medžius, genėti šakas, racionaliai supjaustyti medžių stiebus, valyti mišką pjaunant traką bei pomiškį, valyti kanalus apsaugos zonose ir saugiai atlikti kitus svarbius medkirčio darbus. Medkirčio kursai organizuojami derinant teorinį ir praktinį mokymą taip, kad teorines žinias papildytų praktiniai gebėjimai.

Išklausius medkirčio kursus ir sėkmingai išlaikius atestaciją, išduodamas nustatytos formos medkirčio pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti medkirčiu.

KURSŲ TRUKMĖ

Medkirčio kursai trunka 40 val.

REIKALAVIMAI

Mokytis gali asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų, turintys pagrindinį išsilavinimą ir neturintys sveikatos sutrikimų.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Augalų apsaugos kursai rekomenduojami asmenims, kurie nori įgyti augalų apsaugos produktų naudojimo žinių. Augalų apsauga - tai mokslas, tiriantis augalų kenksminguosius organizmus, kuriantis metodus ir priemones jų daromai žalai mažinti bei praktiškai saugoti augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių. Dirbantiems su augalais būtina turėti kvalifikuotas žinias, kurias nustato LR įstatymai. Augalų apsaugos kursai yra darbų saugos dalis, kuri padeda išvengi nelaimingų atsitikimų darbe.

Baigus augalų apsaugos kursus bus laikomas teorijos žinių vertinimas testo forma. Sėkmingai išlaikius testą, išduodamas specialus nustatytos formos augalų apsaugos produktų pažymėjimas.

KURSŲ TRUKMĖ

Augalų apsaugos kursai trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti, tačiau kursuose gali dalyvauti ne jaunesni nei 18 m.

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 69 479 000, El. p.dss@mog.lt

Išsamesnė informacija:

+370 69 479 000

dss@mog.lt